Tên dự án: 
ICE CREAM BUFFET
Ngày tháng: 
06/10/2015
Phân loại: 
Branding
Khách hàng: 
ICE CREAM BUFFET