Tên dự án: 
TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR
Ngày tháng: 
09/12/2016
Phân loại: 
Branding
Khách hàng: 
CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR